Zgodnie z regulaminem

Znak sprawy: 44/DZP/DZR/2018
Sukcesywna dostawa paliwa płynnego - olej napędowy w ilości 11000 litrów oraz benzyna bezołowiowa PB - 95 w ilości 200 litrów - dla pojazdów i sprzętu

Znak sprawy: 44/DZP/DZR/2018

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI LOKALOWEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O.

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywną dostawę paliwa płynnego - olej napędowy w ilości 11000 litrów oraz benzyna bezołowiowa PB - 95 w ilości 200 litrów - dla pojazdów i sprzętu eksploatowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o.”.

TRYB POSTĘPOWANIA: Zapytanie ofertowe (poza ustawą Prawo zamówień publicznych)

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów:

osobiście w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2 - Kancelaria pokój nr 7;

przesyłką pocztową na adres Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o., ul. Tunelowa 2, 41-600 Świętochłowice,

w terminie: nie później niż do dnia 29.11.2018 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.11.2018 r. o  godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Lokalowej w Świętochłowicach sp. z o.o. przy ul. Tunelowej 2  - Pokój nr 10. Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego.