Oferta na zarządzania

Oferta na zarządzanie dla wspólnot mieszkaniowych

MPGL Sp. z o.o.  zajmuje się zarządzaniem budynkami osób fizycznych, zakładowymi, a także wspólnot mieszkaniowych. Założycielem i właścicielem Spółki jest Gmina Świętochłowice. Dbamy o wysoką jakość szerokiego wachlarza oferowanych usług. Istotną wartością Spółki jest jej stabilność i doświadczenie. Na rynku usług zarządczych pojawia się wiele firm, jednak nie są one w stanie zapewnić ciągłości oferowanych usług, niezależnie od koniunktury gospodarczej.

Działania organizacyjno-prawne

Zarządca prowadzi wykaz lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach niewyodrębnionych oraz wykonuje czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, które obejmują:

 1. Wydawanie wszelkich zgód i zaświadczeń prawem przewidzianych a dotyczących :
  • zmiany sposobu ogrzewania (dotyczy budynków bez instalacji c.o.);
  • montażu instalacji internetowej w budynku;
  • czasowego zajęcie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność wspólnoty mieszkaniowej oraz ingerencję w część wspólną nieruchomości w związku z przebudową lub budową sieci oraz przyłączy gazowych, wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania.
 2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego
 3. zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego
 4. utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów
 5. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości
 6. zapewnienie usług kominiarskich, i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej
 7. wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej
 8. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej
 9. ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej
 10. zawieranie umów
 11. reprezentowanie ogółu właścicieli w sprawach dotyczących nieruchomości przed sądami i poza sądami
 12. przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań ogółu właścicieli lokali
 13. przygotowywanie projektu planu gospodarczego i korekt tego planu w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego
 14. przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego o którym mowa w pkt.13 w tym rozliczeń funduszu remontowego
 15. dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek bankowy z tym, że dla funduszu remontowego jest prowadzony odrębny rachunek lub wydzielone subkonto
 16. prowadzenie odpowiedniej księgowości
 17. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego
 18. pobieranie i windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 19. wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali, którzy korzystają z dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej
 20. rozliczanie właścicieli z opłat z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną następuje:
  • w ciągu roku - w formie miesięcznych zaliczek określonych uchwałą właścicieli lokali i świadczeń
  • po zakończonym roku kalendarzowym - w oparciu o rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości i świadczeń w formie wpłat uzupełniających
 21. windykacja opłat należnych od właścicieli lokali w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym

Ponadto zarządca dokonuje również rozliczenia opłat za tzw. świadczenia obejmujące dostawy do lokali właścicieli tj. zimnej wody i odprowadzenie ścieków, wywóz śmieci itp. Istnieje także możliwość gromadzenia środków na wyodrębnionym funduszu remontowym, z którego są pokrywane koszty remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacji nieruchomości wspólnej. Funduszem remontowym dysponuje wyłącznie ogół właścicieli lokali zgodnie z uchwałą. W I kwartale każdego roku Zarząd przedstawia właścicielom sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Działania pod względem technicznym

Zarządca posiada doświadczenie w przygotowaniu oraz prowadzeniu remontów budynków. Zatrudnia wykwalifikowaną kadrę techniczną posiadającą wymagane uprawnienia do prowadzenia robót remontowo-budowlanych w obiektach, również w budynkach będących pod ochroną konserwatorską. Kadra techniczna Zarządcy w sposób profesjonalny doprowadza do przygotowania pełnej dokumentacji pozwalającej na przeprowadzenie remontu, tj.: wszczyna procedurę na wykonanie wymaganej dokumentacji technicznej, występuje do Wydziału Architektury z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na prowadzenie robót, wyłania wykonawce, zawiera umowę, sprawuje nadzór oraz odbiera wykonane roboty remontowe. Zarządca zatrudnia inspektorów nadzoru z uprawnieniami do prowadzenia robót budowlanych, w tym inspektorów z uprawnieniami do prowadzenia robót w obiektach zabytkowych, inspektorów branży instalacyjnej w tym inspektorów robót elektrycznych, inspektorów branży gazowej, c.o., i wod-kan.

Działania finansowo-księgowe

Zarządca prowadzi księgi rachunkowe. W ramach prowadzonej ewidencji są rejestrowane wszystkie przychody i koszty zarządu nieruchomością wspólną, środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. Księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą komputera stosując właściwe procedury określone w przyjętym do tego celu programie przetwarzania danych oraz środki chroniące przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub modyfikacją uprzednio dokonanych zapisów. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębny rachunek bankowy, poprzez który dokonuje się rozliczeń finansowych zarówno z właścicielami lokali jak i z innymi kontrahentami

Z wyrazami szacunku
Zarząd Spółki